Історія

Інформація про діяльність кафедри теорії та історії держави і права

Кафедра теорії та історії держави і права була заснована в серпні 1992 р. впродовж 1992 р-1996 рр. кафедра забезпечувала виконання всіх фахових юридичних дисциплін факультету, а також викладання основ правознавства, основ конституційного права на всіх інших факультетах університету .

У зв’язку із зростанням і становленням юридичного факультету в 1996 році із обсягу предметів кафедри теорії та історії держави і права було відокремлено дисципліни цивільно-правового і кримінально-правового циклів і утворено дві нових кафедри-цивільного права і процесу та кримінального права і процесу. У 2000 р. через об’єктивні причини зростання потенціалу юридичного факультету від кафедри відокремилася кафедра конституційного, адміністративного, та міжнародного права. Формування в Юридичному інституті наукової школи з екологічного права призвело до виокремлення у 2006 р. кафедри трудового, екологічного та аграрного права.

–   загальнокафедральною науковою темою є науково-дослідна програма „Становлення і розвиток правової системи в Україні”.

–   забепечення викладання фундаментальних дициплін (теорія держави і права, історія держави і праваУкраїни, історія держави і права зарубіжних країн, , юридична деонтологія, філософія права, основи наукових досліджень, історія вчень про державу і право) та «Основ права» на неюридичних  спеціальностях..

Тематика  наукових та дипломних робіт з цих навчальних дисциплін попередньо розглядається і затверджується на засіданні кафедри.

Виховна робота проводиться у відповідності з планами виховної роботи факультету і журналом академнаставників.

Викладачі кафедри приймають участь у різноманітних наукових конференціях, під їх керівництвом готуються доповіді на університетські студентські конференції.

Кафедра забезпечує ведення документації з організації навчального процесу та науково-дослідної роботи.

Робота кафедри ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної і колективної відповідальності, колегіальності та гласності обговорення питань, що віднесені до її компетенції.