Історія

Інформація про діяльність кафедри теорії та історії держави і права

Кафедра теорії та історії держави і права була заснована в червні 1992 р. разом із новоствореним Юридичним факультетом університету. Впродовж 1992-1996 років кафедра забезпечувала навчання всіх фахових юридичних дисциплін факультету, а також викладання основ правознавства, основ конституційного права на інших факультетах університету.

З 1992 по 1993 роки першим виконувачем обов’язків завідувача кафедри теорії та історії держави і права був призначений М. Ю. Наум.

Завідувачем кафедри упродовж 1993-1996 рр. був професор В. В. Костицький. В той час до навчального процесу залучалися професори Львівського державного університету імені Івана Франка В. С. Кульчицький та Б. Й. Тищик.

У зв’язку із зростанням і становленням юридичного факультету в 1995 році з обсягу предметів кафедри теорії та історії держави і права було виокремлено дисципліни цивільно-правового і кримінально-правового циклів і утворено дві нові кафедри – цивільного права і процесу та кримінального права і процесу. Водночас у зв’язку із обранням В.В. Костицького народним депутатом України обов’язки завкафедрою до лютого 1997 р. тимчасово виконував доцент Є. П. Чучук. У той час професорсько-викладацький склад кафедри поповнюється такими науковцями, як доценти М.В. Кравчук, М.І. Ославський, старший викладач І.С. Лісна, асистент Н.Р. Кобецька.

З лютого 1997 року до жовтня 1998 року кафедру очолює доцент М. В. Кравчук, а з жовтня 1998 року і по 2000 рік обов’язки завідувача кафедри виконував доцент М. І. Ославський. В цей час на кафедрі працюють доценти М. Ю. Наум, Є. П. Чучук, старші викладачі І.Р.Дем’янчук, Н. Р. Кобецька, І. С. Лісна.

На виконання ухвали Вченої ради Прикарпатського університету імені Василя Стефаника від 29 лютого 2000 року кафедру теорії та історії держави і права з 25 серпня 2000 р. реорганізовано у кафедру конституційного, міжнародного та адміністративного права і кафедру теорії та історії держави і права. Завідувачем кафедри теорії та історії держави і права призначено доцента Н. Р. Кобецьку. За кафедрою відповідно до наказу ректора №119 від 31 серпня 2000 р. закріплювалися такі навчальні дисципліни: «Теорія держави і права», «Історія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Аграрне право», «Екологічне право», «Державне будівництво та самоврядування в Україні», «Проблеми теорії держави і права», «Судова риторика», «Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах», «Основи правознавства», спецкурси «Екологічні права громадян України», «Права людини в адміністративно-правових відносинах з державними організаціями», «Місцеве самоврядування в Україні».

У 2006 р. кафедру теорії та історії держави і права очолила кандидат юридичних наук, доцент Л. Т. Присташ. Окрім неї, на кафедрі працювали доктор історичних наук, доцент С.В.Адамович; кандидат юридичних наук, доцент В. В. Андріюк; кандидат філософських наук, доцент М. Ю. Наум; кандидат юридичних наук, викладач В. П. Питльована; викладачі Н. М. Саветчук, О. М. Ганкевич-Журавльова, Є. Д. Тонієвич, С. О. Розкошинська, Т. О. Нечитайло, Н. Ю. Христенко.

У 2020 р. завідувачем кафедри було обрано професора, доктора історичних наук С. В. Адамовича. Науково-педагогічний склад кафедри також поповнився доктором юридичних наук, професором С. Д. Свораком і кандидатом юридичних наук, викладачем І. І. Главач. На кафедрі також працюють кандидат юридичних наук, доцент Л. Т. Присташ; кандидат юридичних наук, доцент В. В. Андріюк; старший викладач Н. М. Саветчук.

Станом на 1 вересня 2022 року у штаті кафедри теорії та історії держави і права працюють:

доктор історичних наук, професор С. В. Адамович,

доктор юридичних наук, професор С. Д. Сворак,

кандидати юридичних наук, доценти В. В. Андріюк, Л. Т. Присташ,

кандидат юридичних наук, викладач І. І. Главач-Хомин;

викладач Н. М. Саветчук;

викладач М. М. Остап’як.

Важливе значення для забезпечення навчально-виховного процесу та роботи кафедри теорії та історії держави і права мають лаборанти кафедри. З часу її заснування лаборантами кафедри були Н. М. Цахнюк, М. А. Козодай, М. о. Чичеріна, Н. М. Подзігун, М. В. Козак, М.  В. Григорчук, С.  С. Кучма, О. М. Бельмега,  О. В. Іванків, Х. І. Іванців, Ю. В. Кухар.

Сьогодні навчально-методична діяльність кафедри спрямована на забезпечення фахового викладання таких нормативних дисциплін: для студентів першого курсу – «Теорія держави і права», «Історія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Юридична деонтологія та професійна етика», «Ораторське мистецтво», «Загальні навчальні правничі компетентності», «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина (гендерний ракурс)»; для студентів другого курсу – «Правова статистика», «Правові системи сучасності»; для студентів третього курсу – «Історія вчень про державу і право»; для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» – «Філософія права та методологія наукових досліджень», «Виборчий процес», «Народовладдя в державно-правовому будівництві України», «Законотворчість та нормотворчий процес в Україні», «Юридична техніка», «Юридичне тлумачення», «Державний устрій та місцеве самоврядування в Україні», «Порівняльне правознавство», «Верховенство права та проблеми його реалізації». Для інших спеціальностей університету кафедра забезпечує проведення навчальних занять із вибіркового курсу «Основи правознавства». Усі курси, які читають викладачі кафедри, супроводжуються необхідним навчально-методичним забезпеченням.

Однією з центральних ланок діяльності професорсько-викладацького складу кафедри є наукова робота. Викладацький склад кафедри працює над колективною темою «Державотворчі процеси в Східній Галичині в ХХ столітті» (державний реєстраційний номер 0121U114063), що в свою чергу обумовлює розробку новітніх наукових підходів щодо вдосконалення держави і права на основі історико-державного досвіду. У контексті даної проблематики опубліковано три монографії та понад двісті наукових статей.

За тридцять років існування кафедри теорії та історії держави і права її професорсько-викладацьким складом нагромаджений значний досвід навчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи, що є запорукою подальшої результативної науково-педагогічної діяльності на ниві української науки та освіти.